Różaniec

Różaniec

Wierzę w Boga

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu.

 Część pierwsza
Tajemnice radosne

Rozważając radosne tajemnice różańca, uwielbiajmy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który dla nas stał się człowiekiem. Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, zamieszkał w ludzkiej rodzinie, był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Prośmy Go, naszego Pana i Zbawiciela, przez wstawiennictwo Maryi, Jego Najświętszej Matki, o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Polecajmy Jego miłości małżonków, rodziców i dzieci. Niech Jego obecność w życiu rodzinnym, będzie umocnieniem w słabościach, światłem w ciemności, nadzieją w zwątpieniu, jednością w podziałach.

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Bądź pozdrowiona Dziewico i Matko! Bądź pozdrowiona Niepokalana Maryjo! Pan jest z Tobą! Wybrał Ciebie jako święte naczynie godne nosić Najwyższego. Stałaś się bramą Boga do nas i naszą bramą do nieba. Radujesz się miłością męża, św. Józefa i darem macierzyństwa z Ducha Świętego. Uproś u Boga łaskę miłości dla wszystkich małżonków. Wspieraj ich w codziennym życiu, aby pozostali sobie wierni i dobrze wychowali dzieci.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona! Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana! Matko Kościoła i Królowo Apostołów! Idziesz do Elżbiety i niesiesz Chrystusa. Jesteś prowadzona przez Ducha Świętego. Bądź z nami, gdy idziemy do świata odrzucającego prawdę o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Bądź z nami, gdy chcemy wspierać rodziny dotknięte alkoholizmem, rozłąką i podziałami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa

Witaj, Matko Baranka i Pasterza! Witaj, która nam rodzisz Dawcę życia! Witaj, radości ludzkich pokoleń! Dzięki Tobie Stwórca stał się stworzeniem i wyniósł człowieka do godności dziecka Bożego. Nad Betlejem aniołowie śpiewali: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy, aby w każdej rodzinie Bóg był uwielbiony, a rodzice i dzieci cieszyli się błogosławieństwem pokoju.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa

O Maryjo, Niepokalanie poczęta! Różo anielskiej czystości! Oddana Bogu bez reszty. Idziesz ze św. Józefem do świątyni, by przedstawić Panu Tego, którego porodziłaś. Prowadź wszystkich małżonków do domu Boga i ucz ich zawierzać ich dzieci najlepszemu Ojcu. Niech niedziela będzie dla każdej rodziny dniem świętym, czasem poświęconym Panu. Prosimy o to przez wstawiennictwo Twego wiernego sługi, św. Jana Pawła II, który z miłością powtarzał słowa: „Jestem cały Twój”.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 5 – Znalezienie Pana Jezusa

O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza! Wraz ze św. Józefem doznałaś pociechy, gdy po trzech dniach poszukiwań odnalazłaś Jezusa w świątyni. On wrócił z wami do domu i był wam poddany. Maryjo, zawierzamy Ci dziś wszystkie dzieci. Wyproś dla nich u Boga piękne i szczęśliwe dzieciństwo. Niech wzrastają otoczone miłością, chronione przed złem i czyniące świat lepszym.

(Śpiew: „Jezu, ufam Tobie” lub inny).

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Część druga
Tajemnice światła

Po trzydziestu latach pobytu w Nazarecie, Jezus opuszcza dom rodzinny i idzie nad Jordan, gdzie rozpoczyna drugi etap realizacji swojej zbawczej misji. Głosi Ewangelię i uzdrawia ludzkie słabości. Wskazuje drogi życia i wzywa do pójścia za Nim. Rozważając tajemnice światła prośmy z wiarą Jezusa, przez wstawiennictwo Maryi, o dar pokoju. To ważna intencja naszego zgromadzenia modlitewnego. Jesteśmy spragnieni pokoju i zgody, wzajemnego szacunku i współpracy. Prosimy za tymi, którzy powodują konflikty i rozniecają wojny, aby się nawrócili. Prosimy za tymi, którzy angażują wszystkie swoje siły na rzecz pokoju, aby nie osłabli w swoich działaniach. Modlimy się również w intencji tych, którzy cierpią na skutek sporów i walk, aby nie tracili nadziei.

Tajemnica 1 – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Panie Jezu, Ty będąc Bogiem uniżyłeś samego siebie stawszy się do nas podobnym. Ty nie znając grzechu, zanurzyłeś się w wodach oczyszczenia, aby uczynić siebie zapłatą za nasz grzech, również ten, który w sposób bezpośredni uderza w życie innych osób. Daj nam, już tu na ziemi doświadczać Królestwa Pokoju. Prosimy o opamiętanie dla tych, którzy powodują konflikty i rozniecają wojny, prosimy o zatrzymanie narastającej fali terroryzmu i fanatyzmu religijnego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 2 – Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie

Panie Jezu, na weselu w Kanie Galilejskiej po raz pierwszy objawiłeś swoją boską moc. Zgromadzeni wzdłuż granic kraju na wspólnej modlitwie różańcowej, wyznajemy dziś za świętym Piotrem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Twoja Opatrzność dała nam życie i wszystko, czego potrzebujemy do jego rozwoju. Twoja opieka towarzyszyła i nadal towarzyszy wszystkim pokoleniom, językom, ludom i narodom. Prosimy Cię, czuwaj nad nami, aby każdy człowiek mógł rodzić się, wzrastać, dojrzewać i odchodzić z tego świata w bezpieczeństwie i pokoju.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 3 – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Panie Jezu, Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Przez Ciebie wszystko się stało, a bez Ciebie nic by się nie stało, co się stało. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie. Spraw prosimy, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prosimy również za tymi, którzy cierpią na skutek sporów i walk, aby nie utracili nadziei.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor

Panie Jezu, dzięki Tobie poznajemy jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani Jego dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Prowadzeni przez Ducha Świętego upodabniamy się coraz bardziej do Ciebie, Jednorodzonego Syna Bożego. Prosimy z wiarą, abyśmy dzięki kontemplacji Twojego przemienionego Oblicza, uświęcali się jak Ty jesteś święty, aby cały świat poznał Ciebie, a przez to doświadczył pokoju i zgody, a ludzie stali się pełni wzajemnego szacunku i współpracy.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii

Panie Jezu, Ty przez usta Apostoła Narodów uczysz nas, że podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, tak też jest z Tobą i z nami. Zostaliśmy ochrzczeni i napojeni jednym Duchem, by stanowić jedno Ciało. Nasza jedność ma swój korzeń w Eucharystii – bierzemy z tego samego Chleba. Wspólnota Ciała i Krwi Twojej to także współodczuwanie, bliskość w stosunku do drugiego człowieka. Prosimy pomóż nam o tym pamiętać, kiedy karmimy się Chlebem Życia. W tej tajemnicy prosimy za osobami, które angażują swoje siły na rzecz pokoju i jedności na świecie, aby nie osłabli w swoich działaniach.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Część trzecia
Tajemnice bolesne

Wraz z Maryją udajemy się na Golgotę, aby być przy Jezusie, który dla naszego zbawienia podejmuje krzyżową mękę. Od Niej, naszej niebieskiej Matki, uczymy się trwać do końca przy naszym Panu i Zbawicielu. Odmawiając bolesne tajemnice różańca polecamy miłosierdziu Bożemu grzeszników, aby moc miłości Chrystusa, objawiona w Krzyżu, przemieniła ich serca. Modlimy się także za wszystkich dotkniętych cierpieniem, za chorych, bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, smutnych, skrzywdzonych, zagubionych, uchodźców i wszystkich potrzebujących. Niech z Boskiego Serca Jezusa, przebitego włócznią żołnierza, spłynie na nich pociecha i umocnienie. Niech Bóg pomnaża w nas wszystkich chęć niesienia im pomocy.

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Chryste nasz Królu, gdy przyjąłeś naszą cielesność, nie ominęło Cię to, co w niej bolesne. Opuszczony przez ludzi trwasz na rozmowie z Ojcem, duchowo towarzyszy Ci Matka. Prosimy, naucz nas przeżywać wszystkie trudności w jedności z Tobą. W tej tajemnicy Twojemu miłosierdziu szczególnie polecamy chorych, niepełnosprawnych oraz osoby starsze, prosząc o umocnienie w cierpieniu dla nich i ich opiekunów.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa

Chryste nasz Królu, spadła na Ciebie chłosta zbawienna dla nas, a w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. Milczysz, gdy jesteś tak okrutnie torturowany. Twoja godność nas zdumiewa, nie krzyczysz, nie przeklinasz, nie płaczesz, znosisz niesprawiedliwość z pełnym miłości przebaczeniem. Prosimy, naucz nas czynić podobnie, kiedy jesteśmy oskarżani, a nasze cierpienie zdaje się nie mieć granic, naucz nas z serca przebaczać.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 3 – Cierniem ukoronowanie

Chryste nasz Królu, z Sercem otwartym na każdego, z Sercem zranionym, wyśmianym, poniżonym. Okryty płaszczem szkarłatnym, z trzciną w ręku, cierniową koroną na głowie, splątany sznurem na szyi. Królu ubogi dla ubogich, przypominający włóczęgę, żebraka, wygnańca, naucz nas prawdziwej i skutecznej miłości Boga i bliźniego. Naucz nas pomagać najbardziej potrzebującym: bezdomnym, uchodźcom, uzależnionym, bezrobotnym.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża

Chryste nasz Królu, biorąc krzyż obarczyłeś się naszymi winami, przyjąłeś na swoje barki nasze trudy i słabości. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które cierpią z powodu bratobójczych walk, głodu i niesprawiedliwości. Polecamy Ci grzeszników, aby moc Twojej miłości przemieniła ich serca.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 5 – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Chryste nasz Królu, w Twojej śmierci jest nasze życie. Jak przez grzech jednego Adama wszyscy mamy w nim uczestnictwo, tak przez łaskę zbawienia współkrólować będziemy z Tobą. Otrzymałeś imię ponad wszelkie imię. I my dziś wyznajemy że jesteś naszym Panem – ku chwale Boga Ojca. Daj nam siłę, mimo przeciwności, być Ci wiernymi. Prosimy obdarz zmarłych z naszych rodzin, naszych dobrodziejów, przyjaciół oraz osoby zasłużone dla naszej Ojczyzny nagrodą wiecznej chwały.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Część czwarta
Tajemnice chwalebne

Rozpoczynamy czwartą, chwalebną część różańca świętego. Wpatrujemy się w Chrystusa, który powstaje z martwych, wstępuje do nieba, zsyła od Ojca Ducha Świętego, zabiera swoją Matkę, Maryję do nieba i czyni Ją królową nieba i ziemi. Modlimy się o to, abyśmy wszyscy kroczyli tą drogą, którą szedł Jezus i doszli do domu Ojca, gdzie czeka na nas pełnia szczęścia i pokoju. Wielką pomocą w nieustannym rozważaniu słów i czynów Jezusa jest różaniec. Maryja chce, abyśmy Ją czcili również w tytule „Matka Boża Różańcowa”. Ona uczy nas, jak rozważać w sercu tajemnice radosne i światła, bolesne i chwalebne. Dlatego w tej ostatniej części naszej różańcowej modlitwy prosimy gorąco o łaskę umiłowania tej formy medytacji i modlitwy dla wszystkich wierzących, dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Niech Bóg w swoim miłosierdziu rozleje hojnie ten dar w naszym narodzie. Modlitwa na różańcu jest wielką pomocą w wypełnieniu zobowiązania, jakie podjęli w akcie przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla i w akcie pełnego ufności zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Przez modlitwę różańcową wypraszamy ratunek dla świata.

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, z Tobą rozważamy w sercu tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z Tobą rozważamy Jego słowa i czyny, Jego dzieło odkupienia i Jego zwycięstwo nad śmiercią. Dziś, w naszej modlitwie różańcowej, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, za prowadzenie nas do Jezusa i uczenie nas pełnego zaufania wobec Niego. Wzywałaś nas w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie różaniec”. Chcemy Twoje polecenie wypełnić, dlatego prosimy o pomoc. Udziel łaski umiłowania modlitwy różańcowej dorosłym, młodzieży i dzieciom. Naucz nas wszystkich takiego rozważania tajemnic Jezusa, jakie Ty przeżywałaś w swoim Niepokalanym Sercu.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Święta Boża Rodzicielko, Twój Syn wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca jako Pan całego wszechświata. Ty swoją modlitwą i swoim Sercem podążyłaś za Nim. On był z Tobą, a Ty byłaś z Nim. Prosimy Cię, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek w wirze codziennych spraw zapomnieli o Nim, o Jego Ewangelii i o dziedzictwie, które On przygotował dla nas w niebie. Pomóż nam trzymać w ręku różaniec. Gromadź nas na tej niezwykłej modlitwie w naszych kościołach i rodzinach. Pozwól nieustannie doświadczać niezwykłej skuteczności modlitwy różańcowej w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego

Maryjo, napełniona Duchem Świętym i zawsze posłuszna Jego natchnieniom. Chcemy Cię coraz gorliwiej czcić imieniem, którym sama pragniesz być nazywana: „Matka Boża Różańcowa”. Twoim „różańcem”, według słów św. Jana Pawła II, było nieustanne rozważanie w sercu życia i słów Jezusa. Ucz nas takiego przeżywania różańca. Broń przez powierzchownym tylko odmawianiem modlitwy. Niech każda chwila modlitwy różańcowej owocuje wylaniem Ducha Świętego. Niech On zstępuje i odnawia oblicze ziemi, tej ziemi.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Niewiasto obleczona w słońce – w takim znaku na niebie ujrzał Cię umiłowany apostoł Baranka, zaś zachwycone dzieci z Fatimy wołały: „Mamy Matkę! Bardzo piękną Panią”. Papież Franciszek komentując to objawienie stwierdza: „Dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy Ją widzieli (…) jednak, przeczuwając i przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi życie bez Boga, bezczeszczące Boga w Jego stworzeniach, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym Świetle, które w nas mieszka i nas okrywa”. Nasza piękna Matko, prosimy ucz kolejne pokolenia ludzi młodych modlitwy, która szczelniej okryje świat tym Bożym światłem.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Królowo nieba i ziemi, Tobie Bóg powierzył władzę nad rozdawaniem wszelkich skarbów nieba. Jako najlepsza Matka nieustannie troszczysz się o nas. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników oraz nawrócenie. Prosiłaś także, zgodnie z wolą Syna, o ustanowienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca ku czci Twego Niepokalanego Serca, dla ratowania świata. Z Opatrzności Bożej dziś przypada również pierwsza sobota. Przyjmij więc nasze akty dziecięcej miłości, w których pragniemy Ci wynagrodzić za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznajesz od ludzi. Zawierzamy się Twemu Niepokalanemu Sercu i z Tobą idziemy do Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela ludzi. Jego uznajemy za naszego Króla i Pana. Jemu pragniemy służyć każdego dnia i we wszystkich sprawach życia.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu