Myśli na każdy dzień

DOBREGO  DNIA z Janem Pawłem II (wybór myśli A i P Szczepańscy )

ROK  2022

23 Styczeń

Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji nie traćcie ufności .W sercu człowieka nie powinno nigdy obumrzeć ziarno nadziei . Przeciwnie , starajcie się zawsze dostrzegać i wspomagać wszelkie pozytywne oznaki odnowy indywidualnej i społecznej . Bądźcie gotowi wspierać wszelkimi środkami odważne dzieło budowania sprawiedliwości i pokoju .

22 Styczeń

Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia , ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość . Są strażnikami pamięci zbiorowej , a więc mają szczególny tytuł , aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości , które są podstawą i regułą życia społecznego .

21 Styczeń

Kościół jest powołany , by w swej działalności duszpasterskiej dawać odpowiedzi na najbardziej delikatne i nieuniknione pytania , które rodzą się w sercu człowieka w obliczu cierpienia , choroby i śmierci . W kwestiach tych wiara w Chrystusa , który umarł                i zmartwychwstał , może przynieść pociechę i być źródłem niezawodnej nadziei .   Dzisiejszy świat , często pozbawiony światła tej nadziei , widzi rozwiązanie w śmierci . Dlatego pilna jest potrzeba szerzenia nowej ewangelizacji i głębokiego świadectwa wiary .

20 Styczeń

Czcić ludzi starszych znaczy spełniać trojaką powinność wobec nich : akceptować ich obecność , pomagać im i doceniać ich zalety . W wielu środowiskach jest to naturalny sposób postępowania , zgodny z odwiecznym obyczajem . (…) Starsi potrafią dać wam znacznie więcej , niż możecie sobie wyobrazić .

19 Styczeń

“Nadzieja zawieść nie może ” – tak pisze św. Paweł . Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego , który nam został dany . Właśnie w mocy Ducha Świętego nasza nadzieja przekracza próg śmierci . Wobec tego punktu krytycznego , który może oznaczać koniec wszystkiego , nadzieja otwiera przed nami perspektywy życia wiecznego . Jeżeli codziennie powtarzamy w Credo : “Wierzę w żywot wieczny ” , to tym samym wyznajemy tę nadzieję , w której działa Duch Święty , skierowując nasze życie doczesne na te ostateczne Boże perspektywy .

18 Styczeń

Orędzie nadziei przekazywane przez wspólnotę chrześcijańską powinno być zaczynem zmartwychwstania przenikającym zwłaszcza działalność kulturalną , społeczną , ekonomiczną i polityczną wiernych świeckich .

17 Styczeń

Fundamentalna postawa nadziei z jednaj strony nie pozwala chrześcijaninowi stracić  z oczu ostatecznego celu , który nadaje sens i wartość całej jego egzystencji , z drugiej zaś dostarcza mu trwałych i głębokich uzasadnień dla codziennego wysiłku przekształcania rzeczywistości zgodnie z Bożym zamysłem .

16 Styczeń

Aby zbawić człowieka , który padł ofiarą własnego nieposłuszeństwa , Bóg dał mu “serce nowe” , wierne Jego pragnieniu miłości . Tym sercem jest Serce Chrystusa – arcydzieło Ducha Świętego – które zaczęło bić w dziewiczym łonie Maryi i zostało przeszyte włócznią na krzyżu ;stało się w ten sposób niewyczerpanym źródłem życia wiecznego dla wszystkich. To serce jest teraz rękojmią nadziei dla każdego człowieka .

15 Styczeń

Siłą wierzącego jest pokój sumienia , a jego stałość w posłuszeństwie Bożym przykazaniom – źródłem pogody ducha .

14 Styczeń

Pokój , przedmiot tylu oczekiwań i nadziei , jedyny zdolny ukoić sumienie i serce każdego człowieka , jest dostępny tym , którzy pośród życiowych doświadczeń potrafią przyjąć słowo Boże i starają się wytrwale je zachowywać aż do końca .

13 Styczeń

Rozpoczynający się dzień , nawet jeśli przyniesie wierzącemu trudy i niepokój , będzie zawsze opromieniony słońcem Bożego błogosławieństwa .

12 Styczeń

Chrystus wie , że największym szczęściem człowieka jest takie zjednoczenie z Bogiem , które człowieka czyni synem Bożym .Pośród różnych dróg prowadzących do pełni szczęścia, wskazuje i tę , która prowadzi poprzez czynienie pokoju i dzielenie się nim z innymi .  Ludzie pokoju godni są imienia synów Bożych . Takich Chrystus nazywa szczęśliwymi .

11 Styczeń

Zarówno pokój , jak i przemoc rodzą się w sercu człowieka , nad którym władzę ma jedynie Bóg . Świadomi tego , ludzie wierzący od zawsze stosują przeciwko poważnym zagrożeniom broń postu i modlitwy , którym towarzysza konkretne uczynki miłosierdzia . Post jest wyrazem cierpienia z powodu wielkiego nieszczęścia , lecz także woli przyjęcia za nie w pewnej mierze odpowiedzialności , poprzez wyznanie własnych grzechów i postanowienie , by nawrócić serce oraz podjąć działania zapewniające większą sprawiedliwość względem Boga i względem bliźniego . Poszcząc , uznajemy , z pełna ufności pokorą , że prawdziwa odnowa osobista i społeczna może pochodzić jedynie od Boga , od którego wszyscy całkowicie zależymy .

10 Styczeń

Komórka rodzinna powinna być pierwszym środowiskiem , w którym przyjmuje się , pielęgnuje i chroni pokój Chrystusa . Jednak w naszych czasach bez modlitwy coraz trudniej jest rodzinom realizować to powołanie . Dlatego właśnie byłoby dobrze powrócić do pięknego zwyczaju odmawiania Różańca w domu , jaki panował jeszcze w poprzednich pokoleniach . “Rodzina , która modli się zjednoczona , zjednoczona pozostaje ” (Rosarium Virginis Mariae , 41 ) .

09 STYCZEŃ

SPOKÓJ WEWNĘTRZNY , MOC DUCHA I POKÓJ SĄ DAREM , KTÓRY OTRZYMUJEMY , GDY CHRONIMY SIĘ W ŚWIĄTYNI , CZYLI ODDAJEMY SIĘ MODLITWIE OSOBISTEJ I WSPÓLNOTOWEJ .

08 Styczeń

Jeżeli działalność charytatywna chrześcijanina idzie wiernie za przykazaniem i przykładem Jezusa , staje się także świadectwem o Chrystusie , który oddaje własne życie , uzdrawia serce człowieka , leczy rany zadane  mu przez nienawiść i grzech , przynosi wszystkim radość i pokój .

07 Styczeń

Pokój również jest owocem miłości . Ten pokój wewnętrzny , którego szuka utrudzony człowiek w głębi swej ludzkiej istoty ; i ten pokój , którego żąda ludzkość , rodzina ludzka , ludy , narody i kontynenty , w cichej nadziei otrzymania go w perspektywie przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa . Ponieważ droga do pokoju prowadzi ostatecznie przez miłość i dąży do stworzenia cywilizacji miłości , Kościół patrzy na Tego , który jest Miłością Ojca i Syna , i pomimo narastających zagrożeń nie przestaje z ufnością błagać o pokój i służyć pokojowi człowieka na ziemi . Swoją ufność opiera na Tym , który będąc Duchem-Miłością , jest również Duchem pokoju i nie przestaje być obecny w naszym ludzkim świecie : na horyzoncie ludzkich sumień i serc , by “napełnić okrąg ziemi” miłością  i pokojem .

06 Styczeń

Bóg objawia się tajemniczymi drogami – na przykład przez płomień , który nie spala –        a Jego logika jest wyzwaniem dla wszystkiego , co wiemy i czego się spodziewamy .       Bóg jest jednocześnie bliski i daleki , jest w świecie , ale nie ze świata . Jest Bogiem , który wychodzi nam na spotkanie , ale którego nie można posiąść . On jest ‘JESTEM , KTÓRY JESTEM ‘ – imieniem , które nie jest imieniem ! JESTEM , KTÓRY JESTEM – Boży bezmiar , w którym istota i istnienie są jednym ! Bóg , który jest samym istnieniem !    Czyż w obliczu takiej tajemnicy nie musimy “zdjąć sandałów” , jak On nam nakazuje ,        i wielbić Go na tej świętej ziemi ?

05 Styczeń

Jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za “dobrą nowinę o pokoju ” (EF6,15) . Wszyscy razem możemy skutecznie przyczyniać się do wzrostu poszanowania życia , obrony godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw , sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska .

04 Styczeń

Pokój jest fundamentalnym prawem każdego człowieka ,które należy nieustannie umacniać, pamiętając , ze ” ludziom , ponieważ są grzeszni , zagraża niebezpieczeństwo wojny i aż do nadejścia Chrystusa będzie zagrażać “( por. Gaudium et spes  , 78 ) .

03 Styczeń

W Biblii pokój – shalom – nie jest pojęciem negatywnym , oznaczającym brak wojny , ale rzeczywistością pozytywną , związaną z dobrobytem i pomyślnością .

02 Styczeń

Chrystusowy pokój obiecany uczniom jest zdecydowanie różny od tego , który proponuje świat . “Pokój mój daje wam . Nie tak jak daje świat , Ja wam daję (J 14,27) . Świat proponuje pokój oparty na sile armii , poczuciu władzy , interwencji sił militarnych , wyścigu zbrojeń , które rodzą niepokój i trwogę ludzkich serc . Chrystus mówi o pokoju opartym na czystości ludzkich intencji , potrzebie przebaczenia i nawrócenia serc .

01 Styczeń

Światowy Dzień Pokoju jest dla chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli wezwaniem , by odnowili swe stanowcze zobowiązanie do budowania pokoju . Zakłada to przyjęcie podstawowego wymogu moralnego , który dobrze wyrażają słowa św. Pawła :”Nie daj się zwyciężyć złu , ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21) .